Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě
Gymnázia Šternberk platná od 1.9.2007

Preambule
Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Gymnázia Šternberk a je směrodatným pro všechny uživatele. Jeho respektování a znalost je nutnou podmínkou k umožnění přístupu do lokální počítačové sítě a pro využívaní jejích služeb.

Kapitola 1 (základní informace)

§1

Pod pojmem "počítačová síť" (dále jen "síť") se rozumí všechny technické i programové prostředky používané k propojení a provozu počítačů.

§2

"Uživatelem počítačové sítě" (dále jen "uživatel") se rozumí každý, kdo přímo užívá výše zmíněné sítě, zmíněných počítačů či zařízení k nim připojených.

§3

Za součást sítě je považováno:

- Technické vybavení (všechny počítače a jejich příslušenství, tiskárny, …).
- Programové vybavení (nainstalované programy,…)
- Poskytované služby včetně služeb jiných serverů připojených do sítě internet (WWW, e-mail, IMAP+SMTP, FTP, ...).
 
§4

Síť je určena pro vzdělávací účely, potřeby a akce školy, a to pouze studentům této školy, jejím zaměstnancům a oficiálním hostům Gymnázia Šternberk.

§5

Každý uživatel je plně zodpovědný za veškerou činnost prováděnou:

- Jím osobně.
- Kýmkoliv dalším, kdo použije/zneužije jeho uživatelského účtu (vyjma situace, kdy uživatel nemohl přes veškerou prokazatelně vynaloženou  snahu tomuto zneužití zabránit).
 
§6

Uživatel nesmí zejména:

a) Provozovat jakoukoliv činnost v rozporu s §4 kap. 1.
b) Provozovat jakoukoliv činnost v rozporu s platnými právními (autorská práva,…) nebo etickými předpisy (např. zveřejňovat nebo šířit texty   hanobící rasu, národ, přesvědčení, nebo skupinu obyvatel) či morálními pravidly (sledování pornografických stránek nebo stránek podporujících násilí na jednotlivci či skupině obyvatel)
c) Umožnit používat svůj účet jiné osobě.
d) Používat jinou než vlastní identifikaci (vydávat se za někoho jiného, případně používat účet, který byl přidělen jiné osobě).
e) Měnit (případně se pokoušet o změnu) nastavení počítačů a programového vybavení počítače a periferií.
f) Instalovat  jakékoliv programy (což znamená, že uživatel je oprávněánek nebo strn využívat pouze programové vybavení školy).
g) Poškozovat vybavení a funkčnost počítačů a sítě.
h) Zbytečně zatěžovat síťové zdroje (přenosovou kapacitu linek, výpočetní výkon nebo diskový prostor serveru).
i) Využívat elektronických prostředků k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti.
j) Používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům.
k) Navazovat on-line komunikaci jinak než prostřednictvím webového prohlížeče (tj. je zákaz používat samostatných programů jako jsou  např. Yahoo!Messenger, MSN Messenger, ICQ, Jabber, IRC, DC++ a jiné peer-to-peer sítě,…)pokud to není součást výuky.
l) Používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku nebo správě jiných organizací).
m) Vědomě využívat ilegální, reklamní a komerční programové vybavení a data, případně takovéto programy či data nabízet jiným.
n) Šířit nebo přechovávat destruktivní programy (data) nebo programy (data) infikované počítačovými viry. (I v podobě zdrojových kódů)
o) Provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i v těch případech, kdy tento uživatel svá vlastní data vědomě nechrání.
p) Monitorovat síťovou i lokální komumikaci.
q) Využívat výpočetní techniku pro získání osobních výhod či finančního prospěchu.
 
§7

Uživatel je povinen:

a) Před zahájením a po skončení práce na počítači vyplnit údaje do sešitu příslušejícímu k danému počítači (tato povinnost se nevztahuje na velkou přestávku).
b) Po ukončení práce na počítači se neprodleně odhlásit ze sítě. V případě, že podle aktuálního rozvrhu nepokračuje v učebně vyučování, je uživatel povinen počítač vypnout (volbou příslušné nabídky operačního systému).
c) Při komunikaci s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.
d) Neprodleně nahlásit správě sítě (event. vyučujícímu) jakékoliv závady.
e) Neprodleně nahlásit správě sítě (event. vyučujícímu)  jakékoliv zjištěné porušení těchto pravidel ze strany jiných uživatelů. Pokud tak neučiní, - bude toto porušení přisouzeno jemu.
f) Pracovat podle pokynů vyučujícího, dbát bezpečnostních pravidel a seznámit se s umístěním hlavních vypínačů a hasicích přístrojů.
 
§8

Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náležejí, a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obcházení tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programů nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správě sítě. Takto získaná práva nesmí použít.

Kapitola 2 (Zakládání a vedení uživatelských účtů)

§1

Na založení uživatelského účtu v síti gymnázia mají právo výhradně studenti a zaměstnanci školy, a to po celou dobu působení na gymnáziu. Účty jsou zakládány automaticky. Je nutno si u správce sítě nebo vyučujícího IVT doplnit heslo.

§2

Založení a vedení uživatelského účtu je bezplatné.

§3

Uživatelský účet umožňuje uživatelům přistupovat ke zdrojům a využívat služeb sítě. Ostatní uživatelé nemají tento přístup povolen.

§4

Jméno nového uživatelského účtu je stanovováno takto:

U studentů – Příjmení (prvních 6 znaků) a počáteční písmeno jména bez diakritiky (studentka Petra Nováková bude mít tedy jméno uživatelského účtu NovakoP). Malá a velká písmena se nerozlišují.
U zaměstnanců – příjmení bez diakritiky
 
§5

Heslo k účtu musí mít délku minimálně 5 znaků a smí být tvořeno pouze znaky anglické abecedy a číselnými kombinacemi, případně kombinacemi obojího. (Vzhledem k rozdílnému uspořádání znaků na na české a anglické klávesnici se nedoporučuje používat v heslech znaky Y a Z, při zadávání číselných kódů se doporučuje používat numerické části klávesnice)

§6

Uživateli se doporučuje změna hesla (v START - SPUSTIT příkazem \\gymst-nw\sys\public\setpass):

a) Pokud používá stejné heslo déle než 90 dnů
b) V případě podezření na prozrazení hesla

Kapitola 3 (služby sítě / e-mail, SMTP, IMAP)

§1

Ke každému uživatelskému účtu může být na požádání přiřazená jednoznačná e-mail adresa ve tvaru JménoÚčtu@gymst.cz, (tedy např. uživatel s uživatelským jménem NovakoP by měl e-mail adresu NovakoP@gymst.cz)

§2

Poštovní schránky uživatelů jsou uloženy na serveru mail.gymst.cz, odtud je možné je odkudkoliv vybírat pomocí jakéhokoliv programu podporující IMAP/SMTP protokol. Adresa IMAP i SMTP serveru je mail.gymst.cz. (přístupové jméno je totožné se jménem uživatelského účtu, heslo po domluvě se správcem sítě)

§3

Velikost poštovních schránek je limitována. Po překročení limitu není možné přijímat poštu, z tohoto důvodu jsou uživatelé starou poštu pravidelně mazat. V odůvodněných případech může být schránka zvětšena (školní projekty,….).

§4

Školní mailový účet by měl sloužit ke vzdělávacím účelům.

Kapitola 4 (služby sítě / WWW)

§1

Adresa školního WWW-serveru je http://www.gymst.cz/

§2

Každá třída si může vytvořit své vlastní stránky a umístit je na některém z bezplatných serverů.

§3

Na školních WWW stránkách je možno požádat o aktivaci odkazu třídních WWW stránek (žádá třídní profesor odpovídající třídy) odesláním e-mailu na adresu zavadil@gymst.cz, kde mimo jiné uvede jméno uživatelského účtu osoby, která bude garantovat obsah stránek.

Kapitola 5 (služby sítě / diskový prostor)

§1

Ke každému uživatelskému účtu je přidělen domovský adresář L: o velikosti 30 MB, tento disk je pro každého uživatele privátní. Každá třída má svůj společný adresář @ (t:). Všechny třídy mají také jeden společný adresář (p:), který slouží k dočasné výměně souborů mezi uživateli. Správa sítě si vyhrazuje právo  obsahy těchto dvou adresářů kontrolovat a kdykoliv smazat.

§2

Dočasné soubory jsou odkládány na disk C: a jsou pravidelně automaticky mazány.

Kapitola 6 (Provozní řád počítačové učebny)

§1

Do počítačových učeben je studentům povolen vstup pouze v přezůvkách a je-li přítomna osoba pověřená dozorem. Touto osobou může být pouze zaměstnanec školy.

§2

Do učebny mají studenti přístup povolen:

a) v rámci vyupis na učebnách)čovacích hodin IVT (dozor vyučující)
b) v rámci vyučovacích hodin jiných předmětů, ve kterých se používá počítač (dozor vyučující)
c) o velké přestávce pouze na poštu (dohled vyučující IVT event.dozor na chodbě)
d) mimo vyučování v odpoledních hodinách do 16.00 hod., v pátek do 15.00 v případě,že je zajištěn dohled správce sítě nebo některého z učitelů (viz roz
e) studenti nižšího gymnázia (I. - IV. ročník) mají povolen přístup do počítačových učeben (mimopráci ve výuce za dozoru učitele) pouze ráno do 7,50 hod. a pak od 14,00 hod. O přestávkách jsou učebny vyhrazeny studentům vyššího gymnázia (1. - 4.r., V. - VIII.r.)

§3

V počítačových učebnách je zakázáno:

a) Konzumovat potraviny nebo nápoje
b) Obtěžovat ostatní uživatele jakýmkoliv hlukem
c) Manipulovat s počítači a el. vedením
 
§4

Uživatelé jsou povinni před odchodem z počítačových učeben uvést pracoviště do stavu způsobilého k další práci (zasunout židličku, uklidit,…)

a) Za vypnutí počítačů je odpovědná osoba pověřená dozorem, která využívá učebnu jako poslední.

Kapitola 7 (Využívání počítačových učeben nad rámec výuky)

§1

Počítačové učebny je možné využívat nad rámec výuky dle časového rozvrhu vyvěšeného před počítačovými učebnami

§2

Pokud dojde k nedostatku pracovních míst, uplatňují se následující pravidla:

a) Nejvyšší prioritu mají práce vykonávané zaměstnanci školy, případně údržba učebny
b) Následují činnosti přímo související s výukou
c) Nejnižší prioritu mají všechny ostatní činnosti s tím, že přednost mají studenti navštěvující počítačové učebny méně často

Kapitola 8 (Sankce za nedodržení pravidel)

§1

V případě porušení těchto pravidel rozhodne správa sítě, případně vedení školy, o potrestání viníka. Tímto není viník zbaven případné trestněprávní zodpovědnosti, a odpovědnosti za porušení školního řádu.

Uživatel má právo odvolat se proti rozhodnutí správy sítě k vedení školy. Toto odvolání nemá odkladný účinek.

Závěrečná ustanovení

§1

Primárním smyslem počítačové sítě je zabezpečit výuku informatiky. Této potřebě je třeba přizpůsobit řešení případných sporných situací.

§2

Tento dokument je považován za nadstavbu školního řádu; v případě řešení sporných situací má vyšší prioritu školní řád.

§3

Správa počítačové sítě si vyhrazuje právo upravovat tato pravidla zejména s ohledem na vznik nových skutečností, které tato pravidla neřeší. O změnách musí být uživatelé neprodleně informováni.

§4

Veškerá data uživatelů (L:) jsou považována za soukromá, nikdy však nelze vyloučit možnost neúmyslného prozrazení uživatelských dat vlivem např. technické poruchy.

§5

Odpovědný pracovník školy je oprávněn monitorovat činnost uživatelů v mezích, které neohrožují veřejná, osobní či vlastnická práva jednotlivých uživatelů. Informace, se kterými v rámci této činnosti přichází do styku, je povinen udržovat v tajnosti a není oprávněn s těmito informacemi seznamovat další osoby. V případě zjištění porušení těchto pravidel, školního řádu, obecně platných právních nebo etických předpisů apod. je však povinen s touto skutečností seznámit odpovědného pracovníka školy, případně orgány činné v trestním řízení.
 

Mgr. Jaroslav Zavadil, ICT metodik
zavadil@gymst.cz

WebZdarma.cz